Architektura, stavebnictví

9. Vybrané statistiky (ČR a EU-25)

– Vývoj stavební výroby v ČR 2002 – 2005 – Vývoj počtu stavebních podniků (>20 zaměstnanců) v ČR podle počtu zaměstnanců – Výše objemu zakázek v tis. Kč stavebních podniků v ČR podle počtu...

7. Konkurence schopnost českého stavebnictví v EU

– větší kapitálová síla a zkušenost západních firem s projekty BOT (projekty s vl. financováním) – liberálnost stavebního trhu v ČR – ochranářská opatření západních zemí – orientace českých firem na trhy nových členů...

6. Technické požadavky na stavební výrobu

Evropským předpisem v oblasti stavebnictví je směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích. Technické požadavky na stavební výrobu se týkají především: – zajištění sjednocení základních požadavků kladených ve veřejném zájmu na stavební výrobky – volný...

5. Dopady vstupu ČR do EU na stavebnictví

– vliv evropského práva – volný pohyb pracovníků – volný pohyb stavebních materiálů a výrobků – bezpečnost a ochrana zdraví – ochrana životního prostředí – harmonizovaná daňová legislativa

4. SWOT analýza

4.1. Strengths – silné stránky – hrozba substitutů je nízká – hrozba vzniku nových velkých stavebních společností je vzhledem ke komplexnosti oboru nízká – nižší náklady na pracovní sílu v porovnání s konkurencí z...

3. Faktory oborového okolí

3.1. Vyjednávací síla zákazníků Stavební trh se značně liší od trhu klasických komerčních produktů. Zatímco komerční produkt je v podstatě vyráběn pro anonymního zákazníka, je drtivá většina stavebních zakázek vyráběna pro zákazníka konkrétního, jehož...

2.3. Shrnutí faktorů obecného okolí

Následující výčet představuje nejvýznamnější faktory, které zásadním způsobem ovlivňují činnost stavebních firem v ČR. – zvýšení produktivity malých a velkých stavebních firem, pokles produktivity středních stavebních firem – zvýšení počtu zaměstnanců ve stavebním sektoru...

2.2.1. Stavební zákon

V současné době probíhá v ČR příprava nového stavebního zákona. Na počátku tohoto roku vrátil Senát návrh zákona Poslanecké sněmovně. Senátoři podpořili zjednodušení stavebního řízení v oblasti výstavby rodinných domů a rekonstrukcí bytů, kde...

2.2. Zákon o veřejných zakázkách

S účinností k 1.7.2006 byl přijat zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, přinášející řadu změn vyplývajících z transpozice nových právních předpisů ES – směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES, a jejich institutů. Neméně významným cílem bylo...

2. Faktory obecného okolí

2.1. Vybrané právní normy – Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (úz. plánování, úz. rozhodnutí, staveb. povolení, stavba (Smlouva o dílo), stavební řízení) – Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád...