Štítek: připravenost staveniště

Technologický předpis pro provedení vaznicového krovu

Zadání:Vypracujte technologický předpis pro provedení vaznicového krovu na zadaném objektu, technologický předpis bude obsahovat tyto přílohy: půdorys a řez krovem 1:50, schematické zakreslení 6ti etap montáže s příslušnými detaily spojů a popisem technologického postupu....

PROVÁDĚNÍ OMÍTEK

1) Charakteristika objektu Jedná se dvoupodlažní budovu půdorysných rozměrů 15,3m X 24,2m. Konstrukce je provedena ze ŽB skeletu S 1.2 STÚ. Omítky se budou provádět ručně. Pouze pro dopravu malty od míchačky k místu...

4. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – II

4. Připravenost pracoviště Musí být dokončeny všechny práce související s montážní klem. výrobků. • plocha sloužící jako podklad musí mít min. sklon 3° ve směru odtoku vody • musí být rovná, čistá a nesmí...

3. KROV – II

4. Připravenost staveniště Celá půdní úroveň a okapová římsa musí být hotová a dostatečně zatvrdlá. V půdním prostoru je zřetelně vyznačen váhorys a podélná osa. Půdní mazanina je provedena po celé ploše a je...

Zděné a stropní konstrukce

1. Obecné podmínkyDodavatelem zděných a stropních konstrukcí bude firma či fyzická osoba, která splňuje podmínky pro tyto práce.Technologický postup je opřen o:– ČSN 73 23 10 – Provádění zděných konstrukcí– ČSN 73 02 05...