Architektura, stavebnictví

6. RESTAURACE ( verejné stravování ) – NAUKA O STAVBÁCH

RESTAURACNÍ STRAVOVÁNÍjako soucást obcanského vybavení :– Vybavení sídelních útvaru– Vybavení ubytovacích zarízení– Vybavení rekreacních oblastí– Vybavení dopravních zarízení(nádraží, letište, prístavy, dálnice, dopravníprostredky) FORMY SPOLECNÉHO STRAVOVÁNÍ :• VEREJNÉ :– samostatné– odbytová strediska pri hotelích• ZÁVODNÍ...

5. PROSTŘEDÍ BEZ BARIÉR – NAUKA O STAVBÁCH

Osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace : • Osoby postižené pohybovĚ, zejména osoby na vozíku pro invalidy • Osoby postižené zrakovĚ, sluchově • Osoby pokrocilého veku • Těhotné ženy • Osoby doprovázející dítě...

4. PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ – NAUKA O STAVBÁCH

HOTELodedávna místo setkávánícestujících, Často poblížkostelu a obchodních cest.Ottuv slovník naučný :Hostinec (hotel), budova určená zaspolečenské shromáždiště, jejíž majitel(hostinský) za určitý plat poskytuje nápojejídla, byt aj., v užším slova smyslu jesthostinec závod, jehož majitel dle...

3. BYTOVÉ DOMY – NAUKA O STAVBÁCH

DEFINICE :• BYTOVÝ DUM : stavba pro bydlení, vekteré prevažuje funkce bydlení• BYT : soubor místností, případnějednotlivá obytná místnost, které svýmstavebně technickým uspořádáním avybavením splňuje požadavky na trvalébydlení a je k tomuto účelu užívání...

2. DUM A MÍSTO – NAUKA O STAVBÁCH

UMÍSTOVÁNÍ STAVEB :• Soulad s územne plánovací dokumentací• Urbanistický a architektonický charakterprostredí• Zachování pohody bydlení• Možnost napojení na síte technického vybavení a pozemní komunikace• Umísťovat stavby lze jen na základě územního rozhodnutí ( Stavební...

1. POHYB V DOMĚ – NAUKA O STAVBÁCH

PROVOZ V DOMĚ• PROVOZ – jakákoliv lidská činnost, která probíháv určitém prostoru( práce, odpočinek, zábava, údržba apod.)• Provoz celkový ( souhrn všech provozu )• Provoz dílčí ( provoz jednotlivých místností, prostoru )Provoz má ustálená...

Plasty (polymery)

Syntetické makromolekulární látky o vysoké molekulové hmotnosti. V jejich struktuře se opakuje jeden stejný strukturní motiv. Strukturní jednotka z 1 monomeru-(homo)polymer Strukturní jednotka ze 2 různých monomerů-kopolymer Vlastnosti Kladné: pevné, lehké, snadno tvarovatelné, nepodléhají...

Plasty

( Maturitní otázka č.8 ) Vlastnosti – Jsou to moderní materiály stále více používány ve strojírenství – Lehké, odolné proti korozi, el. nevodivé, snadno zpracovatelné, někdy recyklovatelné – Základní surovinou pro výrobu plastů je...

Spoje v dřevěných konstrukcích

Dřevo bylo v historii stavebnictví nejpoužívanějším materiálem pro střešní konstrukce. S vývojem se postupně měnil způsob spojování dřevěných částí střechy a s ním i používané konstrukce zastřešení. Od tradičních vázaných krovů se přechází na...

Výroba a montáž ocelových konstrukcí

Celý proces výroby a montáže ocelových konstrukcí je velmi složitý, proto musíme dobře zvážit výrobní faktory již při návrhu konstrukce. Nejdůležitější je výběr vhodného materiálu a technologie svařování. Výběr materiálu je ovlivněn mnoha faktory...