Štítek: pracovní postup

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ – ZÁSADY – II

Pokus č.3 – Hydroxidy těžkých kovů Těžké kovy jsou téměř všechny kovy s výjimkou alkalických kovů a kovů alkalických zemim. Hydroxidy těchto kovů jsou ve vodě prakticky nerozpustné, a proto přídavkem roztoku rozpustného hydroxidu...

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ – ZÁSADY

Zásady jsou látky, které ve vodném roztoku disociací uvolňují hydroxidové ionty OH- Podle počtu hydroxidových iontů které lze z jedné molekuly odštěpit, rozlišujeme zásady jednosytné (NaOH), dvojsytné (Ca(OH)2) atd. Dále rozlišujeme zásady silné (disociace...

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ –VODA – III

Pokus č. 4 – Korozní účinek agresivního CO2 vůči betonu Pracovní postup:1) Do první zkumavky nalijte 5ml destilované vody a do druhé stejné množství vody, která je nasycena CO2 2) Do každé zkumavky přidejte...

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ –VODA – II

Pokus č. 2 – Měření pH vody Pracovní postup:Ve zkumavkách máte již připraveny vzorky destilované, mořské a pitné vody s přídavkem univerzálního indikátoru. Vzniklé zbarvení porovnejte s barevnou stupnicí a poznamenejte si příslušné hodnoty....

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ –VODA

Přírodní vody se rozdělují na podzemní a povrchové. V procesu koloběhu vody v přírodě se pak doplňují vodami srážkovými. Srážková voda se při průchodu atmosférou obohacuje látkami z ovzduší, např. CO2, SO2. Podzemní vody...

Technologie stavebních procesů – Bednící práce II

5. Personální obsazení Pracovní četa je složena ze 3 dělníků. Vedoucí čety odpovídá za správné provedení bednění. 6. Stroje a pomůcky Pracovní nástroje pro ruční práci: kladiva, hřebíky, pila, sekera, palice a další tesařské...