Štítek: pozorování

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ – ZÁSADY

Zásady jsou látky, které ve vodném roztoku disociací uvolňují hydroxidové ionty OH- Podle počtu hydroxidových iontů které lze z jedné molekuly odštěpit, rozlišujeme zásady jednosytné (NaOH), dvojsytné (Ca(OH)2) atd. Dále rozlišujeme zásady silné (disociace...

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ –VODA – III

Pokus č. 4 – Korozní účinek agresivního CO2 vůči betonu Pracovní postup:1) Do první zkumavky nalijte 5ml destilované vody a do druhé stejné množství vody, která je nasycena CO2 2) Do každé zkumavky přidejte...

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ –VODA – II

Pokus č. 2 – Měření pH vody Pracovní postup:Ve zkumavkách máte již připraveny vzorky destilované, mořské a pitné vody s přídavkem univerzálního indikátoru. Vzniklé zbarvení porovnejte s barevnou stupnicí a poznamenejte si příslušné hodnoty....

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ –VODA

Přírodní vody se rozdělují na podzemní a povrchové. V procesu koloběhu vody v přírodě se pak doplňují vodami srážkovými. Srážková voda se při průchodu atmosférou obohacuje látkami z ovzduší, např. CO2, SO2. Podzemní vody...

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ – OXIDACE A REDUKCE – III

Pokus č. 5 – Redukce dichromanu siřičitanem Pracovní postup: Přibližně 1% roztok dichromanu draselného okyselte několika kapkami zředěné kyseliny sírové a k němu přidejte půl malé lžičky pevného siřičitanu sodného. Pozorujte změnu zbarvení. Pozorování:Po...

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ – OXIDACE A REDUKCE

Reakce, při níž dochází ke změně oxidačního čísla prvku nebo iontu nazýváme oxidačně redukční, zkráceně redoxní. Oxidace je děj, při kterém se odevzdávají elektrony, a tím se snižuje oxidační stupeň dané částice.Redukce je děj,...

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ –KOVY – II

Pokus č. 2 – Koroze železa Pracovní postup: 1) Do cca 2/3 porcelánové misky nalijte destilovanou vodu, v níž rozpusťte malou lžíci chloridu sodného a několik krystalů ferrikyanidu. 2) Do roztoku ponořte osmirkovaný železný...