Architektura, stavebnictví

Důkaz některých látek ve vodě

Látka Postup (ke vzorku přidáme:) Voda Výsledek (závěr) Ca2+ – roztok šťavelanu amonného. V přítomnosti Ca2+ vzniká bílá sraženina. Pitná Jemně bílá Mořská Bílá Mg2+ – 0,5% roztok titan. žluti a trochu NaOH. Za...

DALŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY

Vodní sklo: Je koloidní vodní roztok křemičitanu sodného nebo draselného. První stupeň výroby vodního skla patří do sklenářské technologie. Sodnokřemičité sklo se taví při teplotě asi 1400°C. Vzniká sklovina která se ochladí a poskytne...

VODA VE STAVEBNICTVÍ

Přírodní vody se rozdělují na podzemní povrchové a srážkové. Průsakem horninovým prostředím se obohacují anorganickými látkami, z niž převažují soli, disociované na kationty Na+, K+, Ca2+, Mg2+ a anionty HCO-3, SO2-4, Cl-, NO-3. Podzemní...

Důkaz přítomnosti manganu ve struskoportlandském cementu

Pokus – Malé množství cementu přidáme do 3 ml zředěné kyseliny dusičné a začneme vařit. Když zůstává jen bílí gel kyseliny dusičné případně kamenivo z betonu, část roztoku nad nerozloženým zbytkem odlejeme do další...

CEMENTY, HYDRAULICKÉ VÁPNO, BETON

Cementy: jsou nejrozšířenější hydraulické maltoviny, které se vyznačují schopností tuhnout a tvrdnout reakcí s vodou bez přístupu vzduchu. Základem nejrozšířenější skupiny je portlandský cement, připravuje se mletím portlandského slinku se třemi až pěti procenty...