Štítek: materiál nářadí

5. Plochá střecha

Úvodní informace Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu, která je použita k zastřešení obytného domu obdélníkového půdorysu. Výšková úroveň nejvýše položené vrstvy je +7,400 m. Atika je po celém obvodě vyzděna do výšky +7,550...

4. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – II

4. Připravenost pracoviště Musí být dokončeny všechny práce související s montážní klem. výrobků. • plocha sloužící jako podklad musí mít min. sklon 3° ve směru odtoku vody • musí být rovná, čistá a nesmí...

4. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

1. ÚvodJedná se o klempířské práce na objektu zastřešeného sedlovou střechou. Práce zahrnují provedení žlabů a příslušenství, odpadových trub s příslušenstvím, oplechování úbočí, lemování komínů a štítů, oplechování poklopu a štítu. 2. Zařízení staveništěKlempíři...

3. KROV – II

4. Připravenost staveniště Celá půdní úroveň a okapová římsa musí být hotová a dostatečně zatvrdlá. V půdním prostoru je zřetelně vyznačen váhorys a podélná osa. Půdní mazanina je provedena po celé ploše a je...

3. KROV – charakteristika, material, doprava, skladovani

1. Charakteristika krovu Krov tohoto objektu je řešen v soustavě vaznicové. Jedná se o sedlovou střechu se stejnými sklony střešních rovin. Základem konstrukce je pět plných vazeb tvořených stojatými stolicemi. 2. Použitý materiál Při...

1. MONTOVANÝ SKELET – Stavební připravenost

Po dokončení základových prací může nastat montáž 1.NP.Tento systém bude navážen návěsech a věžovým jeřábem MB 50 na skladovací plochu (viz. zařízení staveniště) s ohledem na další postup prací. Při přejímce materiálu bude provedena...

Základové konstrukce

1. Obecné podmínkyDodavatelem bednících a betonářských prací bude tatáž firma či fyzická osoba, která prováděla zemní práce nebo firma či fyzická osoba, která splňuje podmínky pro tyto práce.Technologický postup je opřen o:– ČSN 73...

Zděné a stropní konstrukce

1. Obecné podmínkyDodavatelem zděných a stropních konstrukcí bude firma či fyzická osoba, která splňuje podmínky pro tyto práce.Technologický postup je opřen o:– ČSN 73 23 10 – Provádění zděných konstrukcí– ČSN 73 02 05...

Technologie stavebních procesů – Zemní práce

1. Obecné podmínkyHlavním dodavatelem výkopových prací bude stavební firma nebo fyzická osoba s příslušným strojním parkem. Vytyčení a zaměření stavby provede stavbyvedoucí s příslušnou kvalifikací nebo vybraná geodetická firma.Technologický postup je opřen o:– ČSN...

Lešení 2

4.) Technologický postup : Na upravený a zhutněný povrch terénu se uloží podkladní prahy v osách řad sloupů . Za prahy budou sloužit fošny . Vzhledem k tomu , že terén kolem objektu bud...