Architektura, stavebnictví

9. Vybrané statistiky (ČR a EU-25)

– Vývoj stavební výroby v ČR 2002 – 2005 – Vývoj počtu stavebních podniků (>20 zaměstnanců) v ČR podle počtu zaměstnanců – Výše objemu zakázek v tis. Kč stavebních podniků v ČR podle počtu...

6. Technické požadavky na stavební výrobu

Evropským předpisem v oblasti stavebnictví je směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích. Technické požadavky na stavební výrobu se týkají především: – zajištění sjednocení základních požadavků kladených ve veřejném zájmu na stavební výrobky – volný...

7. Konkurence schopnost českého stavebnictví v EU

– větší kapitálová síla a zkušenost západních firem s projekty BOT (projekty s vl. financováním) – liberálnost stavebního trhu v ČR – ochranářská opatření západních zemí – orientace českých firem na trhy nových členů...

5. Dopady vstupu ČR do EU na stavebnictví

– vliv evropského práva – volný pohyb pracovníků – volný pohyb stavebních materiálů a výrobků – bezpečnost a ochrana zdraví – ochrana životního prostředí – harmonizovaná daňová legislativa

4. SWOT analýza

4.1. Strengths – silné stránky – hrozba substitutů je nízká – hrozba vzniku nových velkých stavebních společností je vzhledem ke komplexnosti oboru nízká – nižší náklady na pracovní sílu v porovnání s konkurencí z...

3. Faktory oborového okolí

3.1. Vyjednávací síla zákazníků Stavební trh se značně liší od trhu klasických komerčních produktů. Zatímco komerční produkt je v podstatě vyráběn pro anonymního zákazníka, je drtivá většina stavebních zakázek vyráběna pro zákazníka konkrétního, jehož...

2.2.1. Stavební zákon

V současné době probíhá v ČR příprava nového stavebního zákona. Na počátku tohoto roku vrátil Senát návrh zákona Poslanecké sněmovně. Senátoři podpořili zjednodušení stavebního řízení v oblasti výstavby rodinných domů a rekonstrukcí bytů, kde...

2.3. Shrnutí faktorů obecného okolí

Následující výčet představuje nejvýznamnější faktory, které zásadním způsobem ovlivňují činnost stavebních firem v ČR. – zvýšení produktivity malých a velkých stavebních firem, pokles produktivity středních stavebních firem – zvýšení počtu zaměstnanců ve stavebním sektoru...

2.2. Zákon o veřejných zakázkách

S účinností k 1.7.2006 byl přijat zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, přinášející řadu změn vyplývajících z transpozice nových právních předpisů ES – směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES, a jejich institutů. Neméně významným cílem bylo...

2. Faktory obecného okolí

2.1. Vybrané právní normy – Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (úz. plánování, úz. rozhodnutí, staveb. povolení, stavba (Smlouva o dílo), stavební řízení) – Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád...