Architektura, stavebnictví

Podnikání a právo

1. Specifika stavebnictví Pro stavebnictví jsou typické aspekty, které z hlediska jejich unikátní povahy nelze nalézt v dalších odvětvích národního hospodářství. Stavební trh se vyznačuje: – značnou náročností na kapitál a jeho pomalý obrat...

OCHRANA PROTI KOROZI, MRAZU A OHNI

15)OCHRANA PROTI KOROZI BETONOchrana se dělí na primární a sekundární:1)primární – vhodná volba složek betonu+ speciální příměsi a přísady2)sekundární – ochrana u již narušených konstrukcí, např. penetrace a různými nátěry na báziuhlíků a křemíku.....

12)TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI a 13)

1)Odolnost proti teplu – se určuje teplotou látky, při níž právě dojde k dohodnuté změněmechanických vlastností látky2)Žáruvzdornost – je v podstatě totéž jako teplotní odolnost, jedná se však o extrémně vysoké teplotynad 1000°C3)Hořlavost –...

14)KOROZE STAVEBNÍCH LÁTEK

BETON – u betonu rozeznáváme čtyři typy korozních procesů:1)vyluhování – způsobuje především měkká voda, zvaná hladová voda, vyluhováním se zmenšujehutnost a pevnost betonu2)krystalizace – některých solí, rozpustných ve vodě, nasáknutí uvnitř betonu způsobuje nežádoucínapětí3)chemická...

7)FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH LÁTEK

1)Hustota- =m/Vk2)Objemová hmotnost3)Sypná hmotnost4)Hutnost5)Pórovitost6)Mezerovitost7)Vlhkost8)Navlhavost a vysýchavost9)Vzlínavost10)Difúze11)Propustnost12)Tvar- popis13)Rozměr- skladebný– výrobní– skutečný14)Hmotnost

TEPELNÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH LÁTEK

Teplo se může šířit vedením(kondukcí), proděním(konvekcí) nebo sáláním(radiací). 1)Tepelná vodivost- je schopnost látky vést teplo, tepelná vodivost záleží na složení, struktuře,pórovitosti, mezerovitosti, vlhkosti, vrstevnatosti a na teplotě[W*m/K]2)Měrná tepelná kapacita c – udává množství potřebného...

2)KRYSTALICKÉ LÁTKY

Krystalické látky se navenek projevují tím, že v tuhém stavu tvoří systematické útvary ohraničené pravidelnými plochami, které nazýváme krystaly. Jejich základní částice, tj. atomy, ionty nebo molekuly jsou v prostoru pravidelně uspořádány podle jednoduchých...

3)KOLOIDNÍ LÁTKY A SMĚSI (a 4 a 5 a 6)

3)KOLOIDNÍ LÁTKY A SMĚSIKoloidní látky – dispersní soustava je systém skládající se nejméně ze dvou druhů hmoty, z nichž jedendruh je rozptýlen v druhém ve formě více nebo méně drobných částic např.cementový tmel a...

OTÁZKY ZE STAVEBNÍCH LÁTEK(1. SEMESTR)

OKRUH A – STRUKTURA A VLASTNOSTI STAVEBNÍCH LÁTEK: 1)STAVEBNÍ LÁTKA, STAVEBNÍ MAT.- POŽADAVKY NA VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 2)KRYSTALICKÉ LÁTKY- PŘÍKLADY 3)KOLOIDNÍ LÁTKY A SMĚSI- PŘÍKLADY 4)VYZTUŽENÉ LÁTKY- PŘÍKLAD 5)VÍCEFÁZOVÉ LÁTKY- PŘÍKLADY 6)ORGANICKÉ LÁTKY- STRUKTURA...